Charter blijkt effectief instrument voor meer vrouwen aan de top

Nieuws

Managersonline.nl – 27 mei 2015Organisaties die het charter Talent naar de Top hebben ondertekend zijn duidelijk koplopers als het gaat om een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in het bestuur zoals de Wet bestuur en toezicht voorschrijft.
Deze wet is sinds 1 januari 2013 van kracht en het gestelde streefcijfer van minimaal 30 procent m/v zal dit jaar door de Tweede Kamer worden geëvalueerd. Als men charterondertekenaars afzet tegen organisaties die het charter niet hebben getekend dan zien we dat 43,6 procent van de rvb’s en 21,4 procent van de rvc’s van charterorganisaties voldoen aan het wettelijk streefcijfer tegen 8,9 procent in de rvb’s en 11,2 procent in de rvc’s van niet-ondertekenaars. Zo blijkt uit de Monitor Talent naar de Top 2014. Deze werd vandaag uit handen van Gerdi Verbeet (voorzitter Commissie monitoring) aangeboden aan Gerrit Zalm (voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO). De ABN AMRO voert als honderdste ondertekenaar van het charter Talent naar de Top al jaren met vasthoudende aandacht een m/v-diversiteitsbeleid dat haar vruchten afwerpt.
Aandeel vrouwen in (sub)top overtreft voorgaande jaren
Het aandeel vrouwen in de top van de charterondertekenaars is tussen 2013 en 2014 gestegen van 19,8 procent naar 20,9 procent. De stijging is sterker dan vorig jaar want toen nam het aandeel vrouwen in de top met 0,4 procentpunt toe. Het aandeel vrouwen in de top is dit jaar bij tweederde van de charterorganisaties toegenomen. Ook het aandeel vrouwen in de subtop is met bijna een procentpunt gestegen tot 25,8 procent. Het gemiddelde aandeel vrouwen in de totale organisatie (43 procent) is ook licht gestegen.
De aanhouder wint
Hoe langer organisaties verbonden zijn aan het charter Talent naar de Top, hoe beter het m/v-diversiteitsbeleid in de praktijk binnen de organisatie wordt vormgegeven en uitgevoerd. Jaarlijks wordt het m/v-diversiteitsbeleid van organisaties doorgelicht op zes dimensies, te weten: leiderschap, strategie en management, HR-management, communicatie, kennis en vaardigheden en klimaat. In 2014 scoren organisaties op alle dimensies hoger vergeleken met vorig jaar. De ontwikkeling is het meest zichtbaar voor leiderschap, HR-management en klimaat. Veel organisaties bereikten dit jaar het hoogste niveau, de beheersingsfase. Weinig organisatie bevinden zich in 2014 nog op de laagste niveaus.
Als er gekeken wordt naar drijfveren voor m/v diversiteit in de top dan wordt het vergroten van productiviteit en innovatie als veruit de belangrijkste reden genoemd. In vergelijking tot voorgaande jaren wint deze zakelijke meerwaarde steeds meer terrein.
Aansprekende voorbeelden
De Commissie monitoring Talent naar de Top geeft zes charterorganisaties een Diamant als beloning omdat zij benoemd zijn tot aansprekend voorbeeld. Deze zogenoemde Diamanten hebben in 2014 goed gepresteerd op het gebied van m/v-diversiteit. Dit jaar zijn dat Algemene Rekenkamer, Capgemini B.V., Dunavie, Nysingh advocaten en notarissen, Ons Middelbaar Onderwijs en Triodos Bank. OTTO Work Force is benoemd tot Runner Up, een organisatie die in 2014 voor het eerst gemonitord is en als starter van het Charter geprezen wordt.
Sectorale verdeling
Als er gekeken wordt naar de m/v verdeling onder de verschillende sectoren dan zien we nog altijd dat bij cultuur, media en communicatie vrouwen het best vertegenwoordigd zijn in de top. Dit jaar heeft de sector bouw, industrie, transport en energie met 16,1 procent het laagste percentage vrouwen in de top en heeft daarmee stuivertje gewisseld met de sector technologie en telecom die vorig jaar het laagste aandeel vrouwen had.
Aanbevelingen aan charterorganisaties, stichting Talent naar de Top, politiek en vrouwen
De Commissie doet aanbevelingen aan charterondertekenaars, stichting Talent naar de Top, politiek en vrouwen. Ze raadt charterondertekenaars aan transparant te zijn, ze pleit o.a. voor heldere en open werving- en selectieprocedures met een goede evaluatie. Ook vraagt zij van ondertekenaars begrip voor jonge ouders en om het ouderschap niet als een belemmering te zien maar als een groeiproces ten gunste van zowel de ouders als de organisatie.
Stichting Talent naar de Top wordt aangespoord de Executive Search Code Talent naar de Top door alle searchbureaus te laten ondertekenen met daarbij speciale aandacht voor commitment en ambitieuze doelstellingen van de bureaus.
De politiek wordt aanbevolen om beleid te ontwikkelen gericht op een stimulerende omgeving voor ouders die werk en zorg combineren. De Commissie drukt de politiek op het hart geen gas terug te nemen als het gaat om beleid ten behoeve van de balans van mannen en vrouwen in de top.
Ten slotte de aanbeveling aan vrouwen om zich meer bewust te zijn van hun eigen kwaliteiten en zich meer competitief op te stellen. Daarbij vraagt zij aandacht voor de waarde van nevenfuncties en een actieve houding als het gaat om het kenbaar maken van hun voorkeur voor bestuurlijke functies.
Executive Search Code Talent naar de Top
Het aantal ondertekenaars van de in maart gelanceerde Executive Search Code Talent naar de Top blijft groeien. Momenteel hebben de volgende searchbureaus de code ondertekend: Maas & Lunau, Nationaal Register, Leaders Trust, Spencer Stuart, Schaap & Partners Executive Search en Van De Groep & Olsthoorn. Ondertekenaars van de code committeren zich aan een actieve rol in het benoemingsproces van hun opdrachtgevers om vrouwen in topposities te bevorderen. De Code omvat negen principes waaronder het streven naar een minimum percentage vrouwen op ‘long lists’ en het goed begeleiden van de vrouwelijke kandidaten in het gehele proces.

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten