Arbeidsmarkt volop in beweging

Nieuws

Van de Groep & Olsthoorn onderzocht in 2014 de vertrekintentie onder managers en directeuren in de techniek en industrie. Ongeveer de helft van de respondenten gaf aan een vertrek te overwegen wanneer er een alternatieve baan beschikbaar is. Nu er sprake is van economische groei wordt het tijd eens naar de huidige situatie van de arbeidsmarkt te kijken.

Merkbare stijging bij Van de Groep & Olsthoorn

Bij Van de Groep & Olsthoorn merken we dat er veel beweging in de arbeidsmarkt zit. Organisaties kijken vooruit en werknemers durven een stap te maken om hun horizon te verbreden. Het aantal in te vullen posities dat we in 2015 in behandeling kregen, lag 12,5% hoger dan in het jaar ervoor. Het aantal mensen dat zich als (latent) werkzoekende bij ons aanmeldde, groeide zelfs nog sterker. We zagen een stijging van ruim 25% in het aantal kandidaten dat gericht solliciteerde naar een functie. Daarnaast was er een stijging van bijna 30% in het aantal kandidaten dat zich registreerde om op de hoogte gehouden te worden van vacante posities in onze portefeuille.

Stijging van 12,5% in het aantal aanvragen voor het invullen van posities

Herstel arbeidsmarkt

Ook uit cijfers van het CBS blijkt dat er in de arbeidsmarkt langzaam weer sprake is van herstel. Het aantal banen neemt toe en ook het aantal vacatures stijgt. Halverwege 2015 waren er in totaal 136.000 vacatures in Nederland, bijna 20% meer dan halverwege 2014. Ook in de wisselingen van baan onder hoger personeel zien we een toename. Deze stijging van de arbeidsmarktmobiliteit volgt daarmee het economische herstel.

Hoger personeel wisselt meer naar een andere positie

De cv-tsunami

Forbes stelde in een onderzoek uit 2009 dat er een ware cv-tsunami op gang zou komen wanneer de economie zou aantrekken. Als het economische vertrouwen stijgt, neemt ook de intentie om van baan te wisselen toe, stelden de onderzoekers. Forbes gaf verantwoordelijken in het bedrijfsleven dan ook het advies om snel actie te ondernemen (“move into high gear now!”) om een vloedgolf van uitstromend talent te voorkomen. Wanneer je de behoeften van je werknemers kent, wordt de kans immers kleiner dat ze de organisatie verlaten wanneer er zich een passende mogelijkheid voordoet.

Vasthouden van talent

In het onderzoek dat Van de Groep & Olsthoorn in 2014 deed naar vertrekintenties, kwam naar voren dat tevredenheid met promotiekansen en tevredenheid met de inhoud van de baan de belangrijkste voorspellers zijn van de intentie bij een werknemer om van baan te wisselen. Ook de relatie met de leidinggevende en betrokkenheid bij het bedrijf zijn van invloed. Uit het onderzoek bleek tenslotte dat de financiële beloning een minder grote rol speelde.
Welke factoren spelen de grootste rol:

  • Tevredenheid met promotiekansen +++
  • Tevredenheid met de inhoud van de baan +++
  • Relatie met leidinggevende(n) ++
  • Betrokkenheid ++
  • Financiële beloning +

De veranderende vertrekintentie

De arbeidsmarktactiviteit lijkt na een periode van lage activiteit weer aan te trekken. Onder hoger personeel is er een stijging in de mobiliteit te zien. Toch is er (nog) geen sprake van een heuse tsunami waarin topwerknemers massaal van baan wisselen. Organisaties dienen wel hun best te doen talent te behouden. Bij Van de Groep & Olsthoorn zien we een toename van het aantal interessante posities en een toename in het aantal beschikbare management- en directiekandidaten. De managers en directeuren in ons netwerk hebben dus wel degelijk een veranderende vertrekintentie.

Dit bericht delen:

 

Laatste

Inzichten